RODO

Informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych przekazana przez pośrednika. w realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)


1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych od osób występujących po stronie Klienta jest Marcin Jóźwiak MARKAR.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się pocztą elektroniczną na adres marcin@jozwiak.com.pl lub pisma na adres siedziby przedsiębiorcy.
3. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane:


• Dla osób działających we własnym imieniu lub przez pełnomocnika:
a) w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z pośrednikiem., w związku z wykonywanym przez przedsiębiorcę pośrednictwem nieruchomościowym – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan tę zgodę;
b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
c) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pośrednictwa (dalej, Umowa) lub w przypadku jej zawarcia do jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e) w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

• Dla osoby działającej na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnik):
a) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy lub w przypadku jej zawarcia do jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d) w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób występujących po stronie Klienta dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest realizacja marketingu bezpośredniego a także prowadzenie postępowania windykacyjnego, ustalanie, dochodzenie i obrona przed potencjalnymi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/ współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT, a także franczyzobiorcom i potencjalnym kontrahentom uczestniczącym w wykonaniu przedmiotu Umowy.
6. Zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przetwarzanie danych:
a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania;
b) wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będzie realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach;
c) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji - gdy Umowa nie zostanie zawarta. Jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, będzie ono realizowane przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
d) w celu wypełnienia obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania;
e) w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami będzie realizowane przez czas niezbędny do prowadzenia postępowania windykacyjnego oraz dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia Umowy, może skutkować odmową jej zawarcia przez pośrednika
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
10. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.